Sälj- och leveransvillkor

Sälj- och leveransvillkor

Följande villkor gäller ömsesidiga förhållanden mellan kunden och Workhand AS, hädanefter kallad Workhand.

Allmänt
All vår försäljning och alla våra leveranser sker i enlighet med angivna betingelser och villkor, såvida inget annat har avtalats skriftligen. Köparens egna allmänna eller särskilda leveransvillkor får inte tillämpas, såvida inte Workhand skriftligen har godkänt dessa. 

Pris och orderbelopp
Alla priser är angivna exklusive moms, övriga offentliga avgifter och fraktkostnader. Om inget annat har avtalats, kommer Workhand att skicka en orderbekräftelse till köparen för bekräftelse av pris och leveranskostnader. Minsta orderbelopp är SEK 1 000. Europall debiteras med SEK 90.

Leveransvillkor och leveranstid
Workhand levererar samtliga produkter Ex Works (EXW) Jönköping, såvida inget annat har avtalats. Fraktfri leverans vid orderbelopp över SEK 8 000 netto exklusive moms. Leveranstid för lagerförda produkter är normalt 1─2 dagar. Det kan dock förekomma avvikelser i det fall en beställd produktmängd är särskilt stor eller om Workhand först måste få produkten levererad från sin leverantör innan leverans till kund kan ske.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum, såvida inget annat har avtalats. Vid betalningsförsening med hänsyn till avtalad betalningsfrist tillämpar Workhand lagstadgad dröjsmålsränta.

Reklamation och retur
Fel eller brister gällande levererade produkter måste reklameras utan dröjsmål och senast tre arbetsdagar efter det att fel eller brister upptäcktes eller borde ha upptäckts. Om reklamationen avser en transportskada, skall reklamationen göras till transportören vid mottagandetillfället och måste dokumenteras genom påskrift på fraktsedel/-dokument. Alla övriga reklamationer skall skickas till:post@workhand.no. Om köparen inte reklamerar skriftligen inom ovannämnda tidsfrist, förlorar köparen rätten att inkomma med krav gällande sådana fel/brister. Detsamma gäller om köpare inte inkommer med skriftligt meddelande gällande felen/bristerna inom en tidsfrist på max 2 år från leveranstidpunkten. Retur av levererade produkter skall alltid avtalas med Workhand innan en retur görs.

Begränsningar gällande ersättningsansvar
Workhand har inget ersättningsansvar gällande köparens indirekta förlust. Indirekt förlust kan exempelvis vara, och är inte begränsat till, följande: arbetsutgifter, förlust till följd av att produkten inte kan användas såsom förutsatt, förlust till följd av skada på annat än själva produkten, skada till följd av produktens vidare användning, förlust till följd av minskad eller bortfallen produktion eller omsättning, förlorad förtjänst till följd av att kontrakt med tredje part faller bort/inte riktigt uppfylls eller krav från tredje part.

Force majeure
Om det uppstår förhållanden bortom Workhands kontroll vilka förhindrar eller gör det orimligt svårt för Workhand att uppfylla förpliktelser, har Workhand inget ansvar för följderna av detta. Detta gäller exempelvis krig, mobilisering, rekvirering, beslagstagning, export- eller importförbud, arbetskonflikter, otillräcklig tillförsel av råmaterial, brist på transportmedel, brand och fabriksolycka samt brist/fel vid leverans från underleverantör eller förseningar av sådana leveranser till följd av sådan omständighet som redogörs för i detta avsnitt. Om förhindrandet av leverans blir varaktigt, kan vardera parten helt eller delvis annullera avtalet gällande berörda leveranser. Om förhindrandet av leverans är tills vidare, kan man kräva att leverans annulleras. Om någon av parterna vill åberopa någon av ovannämnda omständigheter i detta avsnitt, måste de, utan dröjsmål, skriftligen informera den andre parten.

Tvistemål
Workhand sälj- och leveransvillkor omfattas av norsk lagstiftning. Alla eventuella tvistemål skall försöka lösas genom förhandling. Om ärendet inte kan göras upp i godo, skall tvistemål gällande avtalsförhållandet slutgiltigt avgöras vid de ordinarie domstolarna i Norge. Parterna har antagit Oslo tingsrätt som jurisdiktion.